سکوتِ فریاد - زمزمی از نور
یکشنبه 27 دی‌ماه سال 1388

سکوتِ فریادسکوت زیباست 


وقتی تو سرا پا گویایی


سکوت پر از حرف است 


وقتی تو نمی گویی 


آیا سکوت را خاموش تر کنم ؟


آیا خاموشی را می پذیری ؟


یعنی نمی توان فانوسی روشن کرد ؟


به نور ماه هم راضیم ...


ای ماهتاب بتاب براین سکوت پر از فریاد 


فریاد بی صدا 

چقدر دردناک است که نتوانی 


خودرا از این درد برهانی 


چرا ...به کدامین گناه 


به کدامین گناه نرگس تنها شد 


آیا دوری از یوسف گمگشته کافی نبود 


برای دلگیری نرگس 

آیا انصاف بود که سکوت نرگس را غمگین کند 


واینک غم نرگس فزاینده شده 


او پژمرد ه 


رخت عزا برتن کرده 


گویا این سرنوشت نرگس است 


که روی  شادابی نبیند 


نرگس خشکید 


از فراغ های پیاپی 

کاش سکوت قدری فریادش را کوتاه می کرد 


تا نرگس نگرید 


اما سکوت نمی توانست چون ....


شاید نرگس هم فریاد می زد 


وهمهمه ای برپا شد 


وصدایی شنیده نشد 


اما این سهم نرگس نبود 


نه ...نبود 

نرگس خسته بود ...خسته ...


اما این قانون روزگار است