برگی از یک نوشته - زمزمی از نور
جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1388

برگی از یک نوشته


شما فرزندان شهیدان 


شما براردان و خواهران شهیدان 


افتخار کنید .


فرزندان جانبازان به چنین پدران و به چنین برادرانی افتخار کنید 


اینها مایه ی افتخار یک ملتند .


والبته دشمنان هم بدانند که به توفیق الهی نمی گذاریم واین


 ملت هم نمی گذارد که نام شهید 


ونام شهادت دراین کشور فراموش شود 


وبه توفیق الهی روز به روز این نام در کشور ما برجسته تر 


وماندگارتر خواهد شد 


واین افتخار برای کشور ما باقی خواهد ماند .


این را هم بدانید که شهدای ما وایثارگران ما در دوران دفاع 


مقدس وقبل از آن وبعد از آن 


تا امروز و همچنین خانواده هایشان در طول تاریخ اسلام 


بعد از شهدای کربلا نظیر ندارند 


اینها حقیقتاً برجستگی های خودشان را نشان دادند و


همه ی چیزهایی را که برای ما مثل افسانه به حساب می آمد 


باور می کردیم 


اما شبیه افسانه بود 


اینها تحقق بخشیدند وبه آن واقعیت دادند .


راه این عزیزان را نه فقط خانواده های شهدا بلکه همه ی ملت 


ایران باید ادامه دهند 


وبه رغم عنف دشمن این راه ادامه پیدا خواهد کرد .


این راه ،راه ارزشهاست 


راه تعالی ملت وکشور ایران است 


راه برافراشتگی پرچم اسلام است .


این راه را چه دشمنان مستکبر جهانی بپسندند ،چه نپسندند


چه بخواهند ،چه نخواهند 


ملت ایران به فضل پروردگار وبه توفیق الهی باهمان قوّت 


وقدرت ادامه خواهد داد.


پروردگارا...رحمت وفضل خودرابرروح مطهر شهیدان عزیز ما 


نازل کن .


پروردگارا ....لطف وفضل ورحمت خودرابرجانبازان وفرزندان آنها 


شامل وعاید بگردان .


پروردگارا.....روح مطهر امام بزرگوار مارا -که سلسله جنبان این 


راه پرافتخار وبوده است -


همیشه در سایه ی لطف وفضل خود روز به روز متعالی تر 


بگردان .


پروردگار ....مارا قدردان ایثارگران ،شهیدان وخانواده ی


شهیدان قرار بده .بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده معظم 

شهدا ،جانبازان و آزادگان