انتخابی ســـــــــــــرخ - زمزمی از نور
شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1388

انتخابی ســـــــــــــرخ


کجا رفتی تو در دیروز آتش با شتابی سرخ 

                                                       

                                      کجا رفتی به هنگام خطر پادررکابی سرخ


اگر آن روز درباورت رفتی با نگاهی سبز 


                                    غروب اما به روی نیزه دیدم آفتابی سرخ


وداع آخرینت بودیادم هست درآتش 

 

                                   به من گفتی: سماع عشق یعنی پیچ وتابی سرخ


شما رفتید ومادر حسرت پرواز می میریم 


                                      نمی آید زسمت آسمان دیگر خطابی سرخ 


زمانی از تو پرسیدم : بگو راه شهادت چیست ؟


                                          صمیمانه به من آن روز گفتی : انتخابی سرخ


عبدالحسین رحمتی