بایاد شهید مهدی خوش سیرت - زمزمی از نور
یکشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1388

بایاد شهید مهدی خوش سیرت


توآن رنگین کمان شگرفی،


که رنگ های غریب


در طوفان نگاهت


خفته اند ...

خاطره خاک را 


به باد می سپاریم 


در طیف تبسم راز ناکِ تو .....