یاس سوخته - زمزمی از نور
دوشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1388

یاس سوخته


خوشا آنان که جانان می شناسند 


طریق عشق و ایمان می شناسند 


بسی گفتیم و گفتند از شهیدان 


شهیدان را شهیدان می شناسند