یک جرعه آفتاب - زمزمی از نور
سه‌شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1388

یک جرعه آفتاب

متاع جان به دو گونه از دست می رود :


یکی این که آن را گم کنیم 

و

دیگر اینکه آن را بفروشیم.


کدام بهتر است ؟


آنها که در راه خدا کشته نمی شوند ،جانشان را گم کرده اند ودر مقابل چیزی در دست ندارند .


و آنها که این متاع رادر راه خدا می دهند وجانشان رادر راه او مصرف می کنند کسانی هستند که آن 


را فروخته اند ودر عوض چیزی گرفته اند :


«إنَّ الله اشتری من المومنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنه»