پــــــــــــــــــــــــــرواز - زمزمی از نور
شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1388

پــــــــــــــــــــــــــرواز

با آنکه در نگاه کسی بال وپر نداشت

چیزی به جز هوای پریدن به سر نداشت


مجنون بود ومنزل لیلا برای او

راهی به غیربوسه زدن برخطر نداشت


اوپای این معامله با عشق رفته بود

دیگر نظر به جانب سودوضرر نداشت


پنهان شد از نگاه اسیران خاک ورفت

جایی که آسمان هم از آن جا خبر نداشت


شرط به اوج پر زدن از خاک کندن است

اوقدر یک وجب هم از این خاک برنداشت