العلما باقون ،مابقی همه درب و داغون - زمزمی از نور