خدایا شکــــــــــــــرت !! - زمزمی از نور
X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1388

خدایا شکــــــــــــــرت !!هرگاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل بگیرد تواورا خراب کردی 


خدایا به هر که وبه هرچه دل بستم تودلم را شکستی 


عشق هر کسی را که به دل گرفتم تو قرارازمن گرفتی 


هرکجا خواستم دل مضطرب ودردمندم را آرامش دهم درسایه امیدی 


وبه خاطر آرزویی 


برای دلم امنیتی به وجود آوردم تو یکباره همه را برهم زدی 


ودر طوفانهای وحشتزای حوادث رهایم کردی تا هیچ آرزویی در دل 


نپروروم 


وهیچ خیری نداشته باشم وهیچ وقت آرامش وامنیتی در دلخود 


احساس نکنم ...


تواینچنین کردی تابه غیر از تو محبوبی نگیرم وجز تو آرزویی نداشته 


باشم وبه 


جز تو به چیزی یا کسی امید نبندم وجز در سایه توکل به تو ،آرامش 


وامنیت احساس نکنم .


خدایا ترا برهمه این نعمتها شکر می کنم .


خدایا از آنچه کرده ام اجر نمی خواهم وبه خاطر فداکاریهای خود برتو 


فخر نمی فروشم 


آنچه داشته ام توداده ای وآنچه کرده ام تو میسر نمودی .


همه استعدادهای من ،همه قدرتهای من،همه وجود من زاده ااده 


توست .


من از خود چیزی ندارم که ارائه دهم از خود کاری نکرده ام که پاداشی 


بخواهم .


خدایا هنگامی که غرش رعد آسای من در بحبوحه طوفان حوادث محو 


می شد وبه کسی 


نمی رسید هنگامی که فریاد استغاثه من درمیان فحش ها وتهمت ها 


ودروغ ها ناپدید می شد ...


توای خدای من ،ناله ضعیف شبانگاه مرا می شنیدی وبرقلب خفته ام 


نور میتافتی 


وبه استغاثه من لبیک می گفتی .


توای خدای من ،در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتی ،تو در تنهایی ،انیس 


شبهای تار من شدی 


تودر ظلمت ناامیدی دست مرا گرفتی وهدایت کردی .


درایامی که هیچ عقل ومنطقی قادر به محاسبه نبود تو بردلم الهام 


کردی و


به رضا وتوکل مرا مسلح نمودی ....


خدایا تورا شکر می کنم که مرا بی نیاز کردی تا از هیچ کس وهیچ چیز 


انتظاری نداشته باشم.