خوشا به سعادتت.... - زمزمی از نور
دوشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1389

خوشا به سعادتت....


خوشا به سعادتت...

فقط بگم این روزها دیگه شهید جان فراموش شدی...!!!

خونت خوب فرش زیر قدمهامون شده.....

کدامین مادر سیاهپوشت شد....

کدامین مادر از درون سوخت اما .......


!!!!!!!!