سبب چیست که خداوند را می‌خوانیم و اجابت نمی‌آید؟؟؟ - زمزمی از نور
X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1389

سبب چیست که خداوند را می‌خوانیم و اجابت نمی‌آید؟؟؟


نقل است که ابراهیم ادهم را پرسیدند: سبب چیست که خداوند را می‌خوانیم


و اجابت نمی‌آید؟


گفت: از بهر آنکه خدای را می‌دانید و طاعتش نمی‌دارید. 


و رسول(ص) را می‌دانید و طاعتش نمی‌دارید و متابعت سنت وی نمی‌کنید.


و قرآن را می‌خوانید و بدان عمل نمی‌کنید.


و نعمت خدای می‌خورید و شکر نمی‌کنید.


و می‌دانید که بهشت آراسته است برای مطیعان و طلب نمی‌کنید.


و می‌شناسید که دوزخ ساخته است با غلال آتشین برای عاصیان و از آن


نمی‌گریزید.


و می‌دانید که مرگ هست و ساز مرگ نمی‌سازید

.
و نزدیکان و فرزندان در خاک می‌کنید و از آن عبرت نمی‌گیرید.


و می‌دانید که شیطان دشمن است با او عداوت نمی‌کنید بلکه با او می‌سازید.


و از عیب خود دست نمی‌دارید و به عیب دیگران مشغول می‌شوید. 


کسی که چنین بُوَد دعای او چگونه مستجاب باشد؟