مثل همه ی ما بود - زمزمی از نور
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389

مثل همه ی ما بود

Big\1389\11\23119021136241215163156131610966222216211.jpg


مثل همه کودکان در آغوش گرم مادرش بزرگ شد و مثل همه نوجوان ها، در همین کوچه ها و خیابان ها فوتبال بازی می کرد و مثل همه جوان ها عاشق شد. ناگهان کسی، دلش را ربود و اسمش را گذاشت شهید. مثل همه ما بود اما مثل همه ما نشد.

تبیان
2468