دفاع مقدس - زمزمی از نور
دوشنبه 3 مهر‌ماه سال 1391

دفاع مقدس

به واژه ها دقت کن!بی وضو بر زبان جاریشان نساز...

چرا جنگ را دفاع مقدس خواندیم؟

چرا اسلحه به دست ها را برادر رزمنده نامیدیم؟

پاسخ:ما شروع کننده جنگ نبودیم اما پایان دهنده جنگ چرا!

ما پشت سر امام خود جنگیدیم ان هم با بیش از 20 کشور دنیا،مرز حق 

و باطل در جبهه ما تنها 1 خاکریز بود،پس جنگ ما دفاع بود ان هم مقدس

کسانی که در این جنگ حضور یافتند به حکم جهاد رهبرشان به پا 

خواستند،پس ان کس که در صفین شهید شد با انی که در مجنون هر 

دو رزمنده بودند...

2468