ایمان به بسم الله - زمزمی از نور
شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1388

ایمان به بسم الله

1- بسم الله : رمز بقاء ودوام است وهر چه رنگ خدائی نداشته باشد ،فانی است .

2- بسم الله : رمز آن است که مطالب سوره ،از مبدا حق و مظهر رحمت نازل شده

است .

3- بسم الله : رمز عشق به خدا وتوکل به اوست .

4- بسم الله : رمز خروج از تکّبر واظهار عجز به درگاه خداست .

5- بسم الله : گام اوّل بندگی وعبودیّت است .

6- بسم الله : رمز فراری دادن شیطان است . کسی که خداراهمراه داشت،

شیطان دراو موثر نمی افتد .

7- بسم الله : عامل قداست یافتن کارها وبیمه کردن آنها است .

8- بسم الله : گفتن ،نشانه آن است که خدایا انگیزه و هدفم تو هستی نه مردم ،

نه طاغوت ها ونه جلوه ها ونه هوس ها .

9- بسم الله : تنها نام خدا ،واستمداد من فقط از اوست .

10- بسم الله : نشانگر رنگ و صبغه ی الهی وبیانگر جهت گیری توحیدی ما است .

11- بسم الله : رمز توحید ،نام دیگران رمز کفر و نشانه ی شرک است .

حکـــــــــــــــــــــایــــــــــــــت

مردی منافق ،زن مؤمنی داشت که درتمام امور خود ،به اسم باری تعالی مدد می جست 

ودر هر کار بسم الله می گفت .

شوهرش از توسل و اعتقاد او به بسم الله بسیار خشمناک می شد .

تا آنکه روزی کیسه ی کوچکی از زر را به زن داد وگفت آن را نگاه دارد .

زن کیسه را گرفت وگفت : بسم الله الرحمن الرحیم 

وآن را در پارچه ای پیچید وگفت : بسم الله الرحمن الرحیم 

پس آن را در مکانی پنهان نمود وگفت : بسم الله الرحمن الرحیم .

فردای آن روز شوهرش کیسه را سرقت نمود وبه دریا انداخت تا آن که اورا بی اعتقاد وشرمنده کند 

پس از انداختن کیسه در دریا در دکّان خود نشست ودر بین روز صیادی دو ماهی آورد که بفروشد .

مرد منافق آن دوماهی را خرید وبه منزل خود فرستاد که آن زن غذایی از برای شب او طبخ کند 

چون زن شکم یکی از آن ماهیان را پاره نمود کیسه را درمیان شکم اودید .

بسم الله گفت وآن را برداشت ودرمکان اوّل گذاشت .

چون شب شد وشوهرش به منزل آمد .

زن ماهیان بریان را نزد اوحاضر ساخته تناول نمودند .

آنگاه مرد گفت : کیسه ی زر را که نزدت به امانت گذاشتم بیاور .

زن با آوردن کیسه های زر ،پشیمانی ،شرمندگی وایمان را در دل مرده ی مرد احیانمود .