ماندگان راتاابد شرمنده کرد - زمزمی از نور
چهارشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1388

ماندگان راتاابد شرمنده کرد

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه
هم سوخته شمع جان هم سوخته پروانه