هل من معین - زمزمی از نور
X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1391

هل من معین


در لغت،ولی بہ معناے کسی است کہ

عهده دار انجام کارهاے کس دیگر باشد

و دم بہ معناے خون.

در اصطلاح،اولیاے دم همان ورثہ ے مقتولند

کہ حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند..

من،نہ ولی دم ِ مادرم و نہ ورثہ ے مادر و نہ...

فقط فرزند مادرم...همین.

مرا همین بس کہ گوشہ اے بایستم

و سرسلامتی بگویمتان و همہ ے روحم دق کند از مادر گفتن تان.

-----

پ.ن:「آقازاده ے بنی هاشمیِ اول ردیف ِ اولیاے ِ دم ِ مــادر!」

سالهاست صداے مادرت بین کوچہ ها پیچیده

لبیک نمی گویی هل من معین مادرت را...؟